Regulamin

§ I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Konsument – klient będący osobą fizyczna dokonujący z Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.3 Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
1.4. Przedsiębiorca uprzywilejowany  – przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który składa zamówienie i zawiera umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.
1.5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „Zielony Bazar”;
1.6. Sklep internetowy „Zielony Bazar” (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.kawaherbatasklep.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
1.7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.8. Zamówienie – oświadczenia woli (oferta) Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, cenę sposób dostawy i metodę płatności.
1.9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, jak również zawierana za pomocą korespondencji e-mail;
1.10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);
1.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.13. Konto – funkcjonalność Sklepu, umożliwiające składania zamówień, w ramach której gromadzone są m.in informacje o zawartych przez  Klienta umowach.
1.14. Sprzedający - DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski 23 Marca 91A m.77 81-820 Sopot NIP: 585-146-39-26, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.

§ II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „Zielony Bazar” dostępnego pod adresem https://www.kawaherbatasklep.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
e.) dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów i kosztów wysyłki.
f.) składania i rozpatrywania reklamacji dot. sprzedaży towarów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji dot. usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.kawaherbatasklep.pl oraz pobrać go i wydrukować.
2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów zaprezentowanych w Sklepie https://www.kawaherbatasklep.pl, wprowadzania nowych Towarów, wycofywania już znajdujących się w sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany nie dotyczą już złożonych zamówień.

§ III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną następujące nieodpłatnie usługi:
a) Sklep Internetowy „Zielony Bazar” dostępny na stronie  https://www.kawaherbatasklep.pl, pozwalający na zapoznanie się z asortymentem towaru Sklepu;
b) Interaktywny formularz zamówienia umożliwiający dokonanie wyboru Towarów, złożenia zamówienia na Towary oraz zawarcie umowy (konfigurator, kalkulator, koszyk);
c) możliwość opiniowania towarów i obsługi;
3.2. Klient ma uprawnienie oraz jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu i usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z ich przeznaczeniem.
3.3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędny jest:
a) komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera z włączoną obsługą Cookies i java scripts;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
3.4. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu oraz konta poczty elektronicznej Sprzedającego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu oraz konta poczty elektronicznej Sprzedającego do celów innych niż jego przeznaczenie. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego oraz składanie zamówień nie wymaga założenia konta.
3.7. Sprzedający podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej.  
3.8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można składać:
a) za pomocą poczty elektronicznej na adres e:mail - info@zielonybazar.pl
b) w formie pisemnej na adres Sprzedającego - DERWI s.c. J. Derdowski M. Windorpski, ul. Miodowa 20, 83-430 Nowy Klincz
W reklamacji należy wskazać możliwie jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym wskazanie o ile to możliwe daty wystąpienia nieprawidłowości. W reklamacji należy także podać adres e:mail.
3.9. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ IV.  Składanie zamówień i zawieranie umowy

4.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem:
a) Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem:  https://www.kawaherbatasklep.pl
b) za pomocą korespondencji e-mail na adres wskazany na stronie internetowej Sklepu - info@zielonybazar.pl
c) telefonicznie na numer telefonu wskazany na stronie sklepu internetowego
4.2. Składanie zamówień za pomocą Sklepu Internetowego jest możliwe przez całą dobę każdego dnia.  
4.3. Składanie zamówień telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej jest możliwe w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach wskazanych na stronie sklepu,  za wyjątkiem dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm).

§ V. Składanie zamówień za pomocą Sklepu Internetowego

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę Sklepu Internetowego dokonać wyboru Towarów oraz ich ilości, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
5.2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest:
a) dokonanie wyboru Towaru i dodanie do koszyka
b) wypełnienie formularza poprzez podanie wymaganych danych (w tym osobowych, adresowych),
c) dokonanie akceptacji treści Regulaminu,
d) naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę”
5.3. Po wybraniu Towarów do koszyka i wypełnieniu formularza wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, dzięki któremu Klient ma możliwość dodatkowego sprawdzenia zamówienia przed jego złożeniem. Podsumowanie Zamówienia zawiera informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów,
c) kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
Kupujący do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” (czyli złożenia zamówienia) ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru, metody płatności, sposobu dostawy.
5.4. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "zamawiam i płacę ". Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży (oferta), zgodnie z treścią Regulaminu.
5.5. Z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej - po złożeniu Zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w szczególności ceny, sposobu płatności, sposobu dostawy, danych adresowych (potwierdzenie przyjęcia zamówienia). Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia stanowi przyjęcie przez Sprzedającego oferty zawarcia umowy i oznacza zawarcie przez Sprzedającego i Klienta umowy sprzedaży.
5.6. W przypadku gdy towar objęty zamówieniem jest czasowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), oferta Klienta nie zostanie przyjęta i zamówienie zostanie anulowane.
5.7. Potwierdzenie zawarcia umowy, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób wskazany w ust. 5.5 Nadto w potwierdzeniu zawarta jest informacja o prawie do odstąpienia od umowy.

§ VI Składanie zamówień za pomocą poczty e:mail i telefonicznie

6.1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem e: maila konieczne jest:
a) dokonanie wyboru Towaru dostępnego na stronie Sklepu Internetowego i wysłanie na adres e mail listy wybranych Towarów wraz z wskazaniem ich ilości;
b) w przypadku Klientów będących konsumentami podanie wymaganych danych – imię i nazwisko, danych adresowych zamieszkania, danych adresów wysyłki (jeśli są inne niż dane adresowe), numeru telefonu Klienta do kontaktu;
c) w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami uprzywilejowanymi podanie pełnej nazwy firmy wraz z numerem identyfikacji podatkowej, danych adresowych siedziby firmy, danych adresowych do wysyłki (jeśli są inne niż siedziba firmy), numeru telefonu Klienta do kontaktu oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury.
6.2. Sprzedający przesyła Klientowi wiadomość e-mail zawierającą podsumowanie zamówienia zawierające przedmiot zamówienia, łączną kwotę ceny i kosztów dostawy do zapłaty, metodę płatności, sposób dostawy. Do e: maila dołączona jest informacja o regulaminie Sklepu Internetowego, informacja o prawie do odstąpienia od umowy oraz aktywny link „Akceptuję regulamin. Zamawiam i płacę".
6.3. Z chwilą kliknięcia przez Klienta na link „Akceptuję Regulamin, zamawiam i płacę" pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
6.4. Potwierdzenie zawarcia umowy, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 oraz przesłanie informacji o otrzymaniu zamówienia.

§ VII  Dostawa

7.1. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie bankowym Sklepu i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sklep.
7.2. Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie (poniedziałek – piątek) po godzinie 18, w soboty, niedziele i wolne od pracy określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm) rozpocznie się następnego dnia roboczego.
7.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego dostawcy (o ile na etapie składania zamówienia dostępna była opcja wyboru dostawcy). Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia w formularzu składania zamówienia. Koszty dostawy są ponadto dostępne są na podstronie „Dostawa i Płatności”.
7.4. Przesyłki dostarczane są Pocztą Polską lub za pomocą innego dostawcy wybranego przez Klienta (o ile podczas składania zamówienia dostępna jest opcja wyboru dostawcy) w ciągu 7 dni. Wskazany termin jest orientacyjnym okresem doręczenia przesyłki. Sklep zgodnie z Kodeksem cywilnym zobowiązany jest do dostarczenia towaru nie później niż w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
7.5. Do przesyłki zawierającej Towar dołączany jest paragon lub faktura VAT oraz dokument gwarancyjny – o ile na dany towar producent lub importer  udzielił gwarancji.
7.6. Termin realizacji zamówienia do wysyłki wynosi do 48 godzin roboczych (w dni robocze od poniedziałku od piątku) od momentu przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o ile towar jest w magazynie, oraz 3-14 dni w przypadku braku danego asortymentu i konieczności sprowadzenia go od dostawcy. Szacowany, średni termin dostawy Towaru po przygotowaniu do wysyłki wynosi 7 dni.
7.7. Informujemy, iż zgodnie z przepisami prawa – art. 545 kc W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych praw Klienta będącego Konsumentem lub będącego Przedsiębiorcą uprzywilejowanym przysługujących na podstawie przepisów prawa.

§ VIII Ceny i metody płatności

8.1. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w cenach brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
8.2. Podane ceny są cenami za 50 lub 100g herbaty zgodnie z wskazaniem przy danym towarze jednakże nie dotyczy to herbat i innych Towarów oferowanych na sztuki, których cena jest wskazana przy danym towarze.
8.3. Koszty dostawy nie są ujęte w cenie Towaru.  
Koszty dostawy są podane odrębnie od ceny w kwocie brutto i zawierają podatek VAT.
8.4. Klient ma do wyboru następujących formy uiszczenia ceny i kosztów dostawy:
a) przelewem na numer konta bankowego mBank 69 1140 2004 0000 3302 7719 6359, w przypadku braku wpływu zapłaty za zamówiony towar przez okres dłuższy niż 10 dni, licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia, zamówienie to zostaje usunięte z systemu. Dokonując wpłaty na konto, należy w tytule przelewu podać następujące informacje: numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby która składała zamówienie, jeśli przelew dokonywany jest przez inną osobę.
b) płatnością za pobraniem – gotówką listonoszowi/kurierowi lub bezpośrednio w urzędzie pocztowym.
c) płatnością elektroniczną tzw. szybki przelew za pośrednictwem dostawców tych płatności (w przypadku, gdy przy dokonywaniu zamówienia istnieje opcja wyboru tej metody płatności). W celu dokonania płatności elektronicznej Klient zostanie przekierowany na stronę internetową wybranego podmiotu. Warunki dokonania płatności oraz treści żądanych zgód regulowane są przez dany podmiot. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód;
8.5. Opłaty dostawców za korzystanie przez Klienta z wybranych metod płatności ponosi Sprzedający, z wyłączeniem opłat lub prowizji pobieranych przez bank lub inną instytucje finansową prowadząca rachunek Klienta.

§ IX Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

9.1. Zgodnie z przepisami prawa uprawniony do odstąpienia od umowy (zrezygnowania z zakupionego w Sklepie Internetowym towaru) bez podania przyczyny jest:
a) Klient będący konsumentem,
b) Klient będący Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, który zawarł umowę w związku prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Klient oraz Sprzedający zobowiązani są do zwrotu sobie nawzajem otrzymanych świadczeń.
9.2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 Konsument  zobowiązany jest przesłać do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie na adres DERWI s.c. J. Derdowski M. Windorpski, ul. Miodowa 20, 83-430 Nowy Klincz lub e formie korespondencji e:mail. Dla ułatwienia formularz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać korzystanie z prawa odstąpienia.
9.3. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 Przedsiębiorca uprzywilejowany  zobowiązany jest przesłać do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie na adres DERWI s.c. J. Derdowski M. Windorpski, ul. Miodowa 20, 83-430 Nowy Klincz lub w formie korespondencji e: mail. W oświadczeniu przedsiębiorca winien wskazać czy zawarcie umowy zostało dokonane w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nie miało dla niego charakteru zawodowego czy też zawarcie umowy nastąpiło w ramach działalność gospodarczej lub zawodowej i miało dla niego charakter zawodowy.
9.4. Dla ułatwienia formularz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać korzystanie z prawa odstąpienia.
9.5. Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
9.6. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie:
a) 14 dni od dnia dostarczenia Klientowi towaru,
b) w przypadku zamówienia wielu towarów, które są dostarczane osobno lub partiami – w terminie 14 dni od dnia dostarczenia ostatniego towaru lub partii towarów.
Do zachowania powyższych terminów wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
9.7. Zwrot towaru w przypadku odstąpienia:
a) w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towarów objętych umową, od której odstąpił,
b) zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Sprzedającego od umowy na adres DERWI s.c. J. Derdowski M. Windorpski, ul. Miodowa 20, 83-430 Nowy Klincz.
c) do zachowania terminu do zwrotu, o którym mowa w pkt. b) powyżej wystarczy odesłanie towaru przed upływem wskazanego powyżej terminu,
d) Klient ponosi koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru, dlatego towary nie mogą być zwracane za zaliczeniem pocztowym lub inną formą skutkującą koniecznością pokrycia kosztów zwrotu przez Sprzedającego.
Zgodnie z art. 12 ust. 10 ustawy o prawach konsumenta informujemy, iż w przypadku, gdy towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, na które składa się w szczególności koszt zabezpieczenia towaru oraz koszt transportu określony w cennikach podmiotu świadczącego usługi przewozu rzeczy (np. firma kurierska), którego wyboru dokonał Klient. Wartość tych kosztów szacujemy na kwotę odpowiadającą rynkowym, standardowym kosztom usług określonym w cennikach podmiotów świadczących usługi przewozu rzeczy oraz kosztami materiałów niezbędnych do zabezpieczenia zwracanego towaru.
9.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ X Odpowiedzialność za wady - rękojmia. Reklamacje dotyczące Towarów

10.1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia produktów bez wad. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne oraz prawne towaru na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi.
10.2. Reklamację można składać w formie pisemnej na adres DERWI s.c. J. Derdowski M. Windorpski, ul. Miodowa 20, 83-430 Nowy Klincz lub w formie korespondencji e:mail na adres info@zielonybazar.pl
10.3. W reklamacji Klient powinien co najmniej:
a) podać Imię i nazwisko lub nazwę firmy
b) podać adres e:mail do korespondencji
c) podać numer zamówienia
d) opisać problem
Reklamację należy złożyć wraz z:
a) reklamowanym towarem (jest to konieczne celem umożliwienia oceny zasadności reklamacji),
b) kopią potwierdzenia zamówienia (o ile klient nią dysponuje).
10.4. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku, gdy w reklamacji nie podano wymaganych informacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację poprzez e-mail o uzupełnienie reklamacji.
10.5. W celu skorzystania z uprawnienia do złożenia reklamacji Klient ma możliwość skorzystania z formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu. Formularz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać złożenie reklamacji.
10.6. Sprzedający informuje, iż prowadzenie postępowania reklamacyjnego nie ogranicza Klienta w korzystaniu z sądowych lub pozasądowych sposobów rozwiązania sporów.  
10.7. DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji. W przypadku gdy na dany towar producent lub importer udzielił gwarancji, odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej ponosi producent.
10.8. Zwrot płatności uiszczonych przez Klienta w przypadku uwzględnienia reklamacji regulowany jest w § XI.

§ XI Zwrot ceny oraz kosztów wysyłki

11.1. Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną ceną oraz koszty wysyłki w przypadku:
a) realizacji przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy,
b) uznania reklamacji Klienta,
c) w innych przypadkach regulowanych przepisami prawa.
11.2. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu w jakim nastąpiła płatność, chyba że Klient wyrazi zgodę na zwrot płatności przelewem na podany przez siebie rachunek bankowy. Klient nie ponosi kosztów zwrotu ceny oraz zwrotu kosztów wysyłki, za wyjątkiem opłat lub prowizji pobieranych przez bank lub instytucję finansową prowadzącą rachunek Klienta.
11.3. Sprzedający informuje, iż dokonuje zwrotu otrzymanych płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru lub od dnia dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ XII Konto Klienta

12.1. Klient  ma możliwość dokonania rejestracji w Sklepie, która oznacza założenie Konta Klienta. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracji, podając adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, zaakceptować regulamin Sklepu.  Klient dokonuje także wyboru paragonu bądź faktury poprzez zaznaczenie opcji „paragon” bądź „faktura” W przypadku wyboru opcji „faktura” Klient dodatkowo zobowiązany jest wskazać nazwę firmy oraz numer NIP. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do utworzenia oraz utrzymania Konta, składania zamówień na usługi Towary, sprzedaży Towarów. W przypadku gdy do wystawienia faktury niezbędne są inne wymagane prawem dane Klient zobowiązany jest do ich podania w polu „Uwagi”.
12.2. Wskazany podczas rejestracji adres e–mail stanowi login do konta.
12.3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła oraz loginu oraz nieudostępniania go innym osobom.
12.4. Po założeniu Konta każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu loginu oraz hasła.
12.5. Po zalogowaniu Klient ma możliwość dokonania zmiany wcześniej wprowadzonych danych jak również zmiany opcji „paragon” bądź „faktura”.
12.6. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne. Założenie Konta następuje z chwilą wprowadzenia danych do formularza. Założenie konta oraz jego utrzymanie stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną.
12.7. Założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do składania zamówień. Możliwe jest złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.
12.8. Założenie konta następuje na czas nieokreślony. Zlikwidowanie Konta zostanie dokonane przez Sklep na żądanie Klienta wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Sklepu. W treści wiadomości przesyłanej pocztą elektroniczną Klient zobowiązany jest  wskazać adres poczty elektronicznej zarejestrowanej aktualnie w Sklepie.  Zlikwidowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy o usługę świadczoną drogę elektroniczną. Sklep jest uprawniony do usunięcia konta w przypadku gdy od czasu ostatniego logowania minęło 2 lata.

§ XIII Dane osobowe. Cookies

13.1. W celu zawarcia i wykonania umowy niezbędnym jest udostępnienie Sprzedającemu danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu do dostawy, adresu e-mail oraz innych danych zawartych formularzu reklamacji lub formularzu odstąpienia. Dane Klienta wykorzystywane będą w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym za pośrednictwem poczty e: mail lub telefonicznie, rozpatrywania reklamacji, realizacji prawa do odstąpienia od umowy, jak również do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń oraz wypełnienia obowiązków określonych prawem.
13.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych praw do danych osobowych oraz cookies zawarte są w Polityce prywatności.

§ XIV Newsletter

14.1. Regulamin obowiązuje także osoby, który dokonały wpisu na listę mailingową Sklepu celem subskrypcji na otrzymywanie listu elektronicznego zwanego dalej "newsletterem".
14.2. Usługa subskrypcji newslettera jest bezpłatna. Newsletter stanowi informację handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania drogą elektroniczną.
Klient dokonując prenumeraty newslettera, wyraża zgodę na dostarczanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
14.3. Zamówienie usługi newslettera następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych:
a) wpisanie w odpowiednim formularzu adresu poczty elektronicznej, na który ma dochodzić newsletter i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
b) aktywowanie linku zawartego w e-mailu, wysłanym automatycznie na podany adres, co umożliwia weryfikację poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
14.4. Zapis na newsletter następuje na czas nieokreślony. Każdy subskrybent newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku: „Rezygnacja z subskrycji”, który znajduje się w każdym newsletterze na dole strony, bądź zgłaszając fakt mailowo na adres: info@zielonybazar.pl.
14.5. Zamawiając newsletter, użytkownik dodatkowo powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a ) RODO w celu realizacji usługi newslettera. Udzielenie zgody jest dobrowolne i konieczne do korzystania z newslettera. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta co skutkować będzie zakończeniem subskrypcji newslettera.

§ XV Informacja o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów dla klientów będących konsumentami (ADR i ODR)

15.1. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu, w szczególności w przypadku sporu co do rozpatrzenia reklamacji oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw. Konsumenci mogą korzystać z pomocy rzeczników praw konsumenta, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.
15.2. Celem zapoznania się zasadami dostępu do pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, można zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania sporów. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.uokik.gov.pl/.
15.3. Informacja o platformie ODR
Sprzedający informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2-13 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie ODR) Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w ramach elektronicznej platformy dostępnej  pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.  Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii, z którego może skorzystać Klient będący konsumentem.  
15.4. Powyższe informacje nie oznaczają zobowiązania się Sprzedającego do poddania się rozstrzyganiu sporów przy wykorzystaniu pozasądowych sposobów lub platformy ODR. 

§ XVI Wybór prawa i jurysdykcji

Wybór prawa polskiego
16.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz usług świadczonych droga elektroniczną, składanie zamówień za pomocą Sklepu, telefonicznie lub za pomocą korespondencji e: mail, zawieranie umów sprzedaży i ich realizacja, w tym rozpatrywanie reklamacji i realizacja prawa do odstąpienia od umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostają poddane prawu polskiemu. Oznacza to, iż właściwym w stosunkach pomiędzy Klientem a Sprzedającym jest prawo polskie, z zastrzeżeniem punktu 16.2 poniżej.
16.2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia ani nie ogranicza praw Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.
Wybór jurysdykcji
16.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.
16.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

§ XVII Dane osobowe

W celu zawarcia i wykonania umowy niezbędnym jest udostępnienie Sprzedającemu danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu do dostawy, adresu e-mail oraz innych danych zawartych formularzu reklamacji lub formularzu odstąpienia. Dane Klienta wykorzystywane będą w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym za pośrednictwem poczty e: mail lub telefonicznie, rozpatrywania reklamacji, realizacji prawa do odstąpienia od umowy, jak również do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń oraz wypełnienia obowiązków określonych prawem.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw do danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

§ XVIII Postanowienia końcowe

18.1. Wszelkie postanowienia Regulaminu będą interpretowane oddzielnie i niezależnie od siebie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne, naruszające przepisy prawa, niewykonalne, wówczas pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
18.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia znajdują zastosowanie w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
18.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, chyba że zgodnie z postanowieniem § XVI lub w innych przypadkach określonych bezwzględnie obowiązujących przepisów zastosowanie znajduje prawo innego państwa.
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i już dzis odbierz prezent na zakupy

KUPON 10% RABATU

Kontakt

Zadzwoń do nas
w dni robocze 8:00-16:00
+48 796 071 854

napisz do nas maila
info@zielonybazar.pl

Derwi S.C.
23 Marca 91A m.77
81-820 Sopot
NIP: 585-146-39-26
Regon: 221614478