Regulamin

§ I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Konsument -  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.zielonybazar.pl;
1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zielonybazar.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski (zarejestrowanym 23 Marca 91A m.77 81-820 Sopot NIP: 585-146-39-26), a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
1.11. Konto – funkcjonalność Sklepu, umożliwiające składania zamówień, w ramach której gromadzone są m.in informacje o zawartych przez  Klienta umowach.

§ II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zielonybazar.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Właścicielem Sklepu zielonybazar.pl jest: DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski 23 Marca 91A m.77 81-820 Sopot NIP: 585-146-39-26, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zielonybazar.pl oraz pobrać go i wydrukować.
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów zaprezentowanych w Sklepie  zielonybazar.pl, wprowadzania nowych Towarów, wycofywania już znajdujących się w sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany nie dotyczą już złożonych zamówień.

§ III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
3.1. Warunkiem dokonania zakupów jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, akceptacja treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych (m.in.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu i adresu e-mail) oznaczonych jako obowiązkowe.
3.2. Klient ma uprawnienie oraz jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do korzystania z Sklepu niezbędny jest:
a) komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera z włączoną obsługą Cookies;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) przeglądarka internetowa z obsługą cookies i Java scripts;
3.3 Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu oraz konta poczty elektronicznej Spółki, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu oraz konta poczty elektronicznej Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.4. DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski .
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z zasadami współżycia społecznego. 

§ IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. Umowę sprzedaży można składać za pośrednictwem:
a.) sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.zielonybazar.pl
b.) e-mail: info@zielonybazar.pl
c.) telefonicznie: 796 071 854 (pon - sob: 8:00 - 16:00) za wyjątkiem dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm).
4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.zielonybazar.pl, dokonać wyboru towarów oraz ich ilości (wyrażonej, w zależności od rodzaju towaru w sztukach lub gramach), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.8. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji  w przyszłości następuje w postaci:
- poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Sklep Internetowy: informacji o zamówionym towarze wraz ze wskazaniem jego ceny, wybranym  przez Klienta sposobie i koszcie wysyłki, wybranym przez Klienta sposobie, informacji o możliwości zgłoszenia reklamacji, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf.
- dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT, dokumentu gwarancji - o ile na dany towar producent lub importer towaru udzielił gwarancji.
4.9. W przypadku gdy towar objęty zamówieniem jest czasowo niedostępny, zielonybazar.pl poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), zamówienie zostanie anulowane.

§ V. Dostawa
5.1. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie bankowym Sklepu i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sklep.
5.2. Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie (poniedziałek – piątek) po godzinie 18, w soboty, niedziele i wolne od pracy określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm) rozpocznie się następnego dnia roboczego.
5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia w formularzu składania zamówienia, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 5.6. Koszty dostawy są ponadto dostępne są na podstronie „Dostawa i Płatności” pod adresem: www.zielonybazar.pl/dostawa-i-platnosci.html.
5.4 Przesyłki dostarczane są Pocztą Polską w ciągu 7 dni. Wskazany termin jest orientacyjnym okresem doręczenia przesyłki przez Pocztę. Sklep zgodnie z Kodeksem cywilnym zobowiązany jest do dostarczenia towaru nie później niż w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
5.5. Do przesyłki zawierającej Towar dołączany jest paragon lub faktura VAT oraz dokument gwarancyjny – o ile na dany towar producent lub importer  udzielił gwarancji.
5.6. Termin realizacji zamówienia do wysyłki wynosi do 48 godzin roboczych od momentu przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o ile towar jest w magazynie, oraz 3-14 dni w przypadku braku danego asortymentu i konieczności sprowadzenia go od dostawcy. Szacowany, średni termin dostawy Towaru po przygotowaniu do wysyłki wynosi 7 dni.
5.7. W chwili odbioru przesyłki zalecane jest by Klient sprawdził stan przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem, który podejmie działania w celu wyjaśnienia sprawy.
5.8 Zamówione produkty mogą zostać wysłane za granicę, jednakże koszt takiej wysyłki jest ustalany indywidualnie i pokrywany przez klienta. W przypadku wybrania przez Klienta takiej opcji należy wskazać to w polu  uwagi w formularzu  zamówienia (zamówienie za pomocą Sklepu), wskazać w e-mailu (zamówienie za pomocą e-maila) bądź skontaktować się z nami telefonicznie tel. +48 796-071-854. Kontakt w języku polskim.
 
§ VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w cenach brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6.2. Podane ceny są cenami za 50 lub 100g herbaty zgodnie z wskazaniem przy danym towarze; nie dotyczy to herbat i innych Towarów oferowanych na sztuki, których cena jest wskazana przy danym towarze.
6.3. Klient ma do wyboru następujące formy uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego mBank 69 1140 2004 0000 3302 7719 6359, w przypadku braku wpływu zapłaty za zamówiony towar przez okres dłuższy niż 10 dni, licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia, zamówienie to zostaje usunięte z systemu. Dokonując wpłaty na konto, należy w tytule przelewu podać następujące informacje: numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby która składała zamówienie, jeśli przelew dokonywany jest przez inną osobę.
b.) płatnością za pobraniem – gotówką listonoszowi lub bezpośrednio w urzędzie pocztowym.
c.) płatnością elektroniczną poprzez system PayU - platnosci.pl - po złożeniu zamówienia i wyboru opcji zapłaty platnosci.pl następuje przekierowanie na stroną PayU, gdzie możliwe jest dokonanie uiszczenia ceny za zamówienie. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PAYU Spółka Akcyjna (Podmiot realizujący płatność). Przedmiotowe usługi świadczy PAYU Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na warunkach określonych przez ten podmiot.
6.4.  Sklep wystawia faktury VAT. Faktury są wysyłane w formie papierowej.
6.5. Oprócz obowiązku uiszczenia ceny Klient zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy Towarów, chyba że koszty dostawy zgodnie z aktualnymi dla danego towaru warunkami dostawy określonymi w Sklepie internetowym ponosi Sklep. Koszty dostawy są określone zgodnie z pkt. 5.3. Regulaminu. 

§ VII. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży
7.1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia (zrezygnowania) z zakupionego w Sklepie Internetowym towaru bez podania przyczyny. Rezygnacja z zakupu oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie Internetowym. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Klient oraz Sklep zobowiązane są do zwrotu sobie nawzajem otrzymanych świadczeń.
7.2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest przesłać do oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć w formie pisemnej albo w formie korespondencji e–mail.
7.3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie korespondencji e-mail, Sklep niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.4. Pobierz Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz  jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać skorzystanie z prawa odstąpienia.
7.5. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie:
a) 14 dni od dnia dostarczenia Klientowi towaru,
b) w przypadku zamówienia wielu towarów, które są dostarczane osobno lub partiami – w terminie 14 dni od dnia dostarczenia/ odbioru ostatniego towaru lub partii towarów.
Do zachowania powyższych terminów wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
7.6. Zwrot towaru w przypadku odstąpienia:
a) W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towarów objętych umową, od której odstąpił.
b) Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres
DERWI S.C.
ul. Miodowa 20
83-430 Nowy Klincz.
c) Do zachowania terminu do zwrotu, o którym mowa w pkt. b) powyżej wystarczy odesłanie towaru przed upływem wskazanego powyżej terminu.
d) Klient ponosi koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru, dlatego towary nie mogą być zwracane za zaliczeniem pocztowym lub inną formą skutkującą koniecznością pokrycia kosztów zwrotu przez Sklep.
Zgodnie z art. 12 ust 10 Ustawy informujemy, iż w przypadku gdy towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, na które składa się w szczególności koszt zabezpieczenia towaru oraz koszt transportu określony w cennikach podmiotu świadczącego usługi przewozu rzeczy, którego wyboru dokonał Klient. Wartość tych kosztów szacujemy na kwotę odpowiadającą rynkowym, standardowym kosztom usług określonym w cennikach podmiotów świadczących usługi przewozu rzeczy oraz kosztami materiałów niezbędnych do zabezpieczenia zwracanego towaru.
7.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
7.8. Zwrot płatności uiszczonych przez Klienta w przypadku odstąpienia regulowany jest w § IX.

§ VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Sklep odpowiada wobec Klienta za wady towaru na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz innych przepisach prawa.
8.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
8.3. Reklamację można składać wysyłkowo na adres DERWI S.C. ul. Miodowa 20 83-430 Nowy Klincz.
8.4. Reklamację należy złożyć pisemnie wraz z:
a) reklamowanym towarem,
b) dołączoną kopią potwierdzenia zamówienia,
c) opisem problemu,
d) wskazaniem adresu e-mail do korespondencji,
8.5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
8.6. W przypadku gdy w reklamacji nie podano wymaganych informacji lub nie załączono wymaganych dokumentów Sklep zwróci się do składającego reklamację poprzez e-mail o uzupełnienie reklamacji w terminie do 7 dni od dnia doręczenia e-maila. Termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia jej uzupełnienia.
8.7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep dokona bezpłatnego usunięcia wad lub wymiany reklamowanego towaru na nowy, pełnowartościowy.
8.8. Jeśli klient:
a) żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sklep usunięcia wady;
b) zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sklep wymiany towaru;
Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sklep wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.
8.9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep zwróci uzasadnione koszty transportu, jakie związane były z dostarczeniem reklamowanego towaru.
8.10. W celu skorzystania z uprawnienia do złożenia reklamacji Klient ma możliwość skorzystania z formularza. Pobierz Formularz Reklamacji. Formularz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe ale może ułatwiać złożenie reklamacji.
8.11. DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski nie jest producentem towarów. W przypadku gdy na dany towar producent lub importer udzielił gwarancji, odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej ponosi producent. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
8.12. Zwrot płatności uiszczonych przez Klienta w przypadku uwzględnienia reklamacji regulowany jest w § IX.

§ IX. Zwrot płatności
9.1 Sklep zwróci Klientowi uiszczoną ceną oraz koszty dostawy w przypadku:
a) odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy;
b) uznania reklamacji Klienta;
9.2 Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu w jakim nastąpiła płatność, chyba że Klient wyrazi zgodę na zwrot płatności przelewem na podany przez siebie rachunek bankowy.
9.3 Klient nie ponosi kosztów zwrotu ceny oraz zwrotu kosztów dostawy.
9.4 Sklep informuje, iż dokonuje zwrotu otrzymanych płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru lub od dnia dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
10.1. DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski 23 Marca 91A m.77 81-820 Sopot,
mailowo pod adres info@zielonybazar.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
10.5. DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ XI. Dane osobowe
11.1 Przesyłając wypełniony formularz Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu składania zamówień na Towary, zawarcia i realizacji umów, w celu realizacja prawa do odstąpienia, rozpatrywania reklamacji. W przypadku zakładania Konta przesyłając wypełniony formularz Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. jego danych osobowych w celu założenia oraz utrzymania Konta.
11.2 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie wskazanych w formularzu zamówienia danych osobowych niezbędnych dla umożliwienia założenia Konta, złożenia zamówienia, przyjęcia oferty i zawarcia umów sprzedaży skutkuje odmową założenia konta lub zawarcia umów.
11.3 Klient zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia lub może zażądać ich usunięcia.
11.4 Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, ze jest to całkowicie niezbędne do realizacji wysyłki zamówienia (dane są przekazywane Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki zgodnie z wybraną formą dostawy).
11.5 Administratorem bazy danych Klientów w rozumieniu w/w ustawy jest DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski 23 Marca 91A m.77 81-820 Sopot, woj. pomorskie NIP: 585-146-39-26.
11.6 Klient zobowiązany jest do podania własnych, prawdziwych danych osobowych. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
11.7 Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sklep adres e-mail, który został wskazany w formularzu w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz realizacji innych czynności określonych w Regulaminie.

§ XII. Konto Klienta
12.1. Klient  ma możliwość dokonania rejestracji w Sklepie, która oznacza założenie Konta Klienta. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracji, podając adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, zaakceptować regulamin Sklepu.  Klient dokonuje także wyboru paragonu bądź faktury poprzez zaznaczenie opcji „paragon” bądź „faktura” W przypadku wyboru opcji „faktura” Klient dodatkowo zobowiązany jest wskazać nazwę firmy oraz numer NIP. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do utworzenia oraz utrzymania Konta, składania zamówień na usługi Towary, sprzedaży Towarów. W przypadku gdy do wystawienia faktury niezbędne są inne wymagane prawem dane Klient zobowiązany jest do ich podania w polu „Uwagi”.
12.2. Wskazany podczas rejestracji adres e–mail stanowi login do konta.
12.3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła oraz loginu oraz nieudostępniania go innym osobom.
12.4. Po założeniu Konta każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu loginu oraz hasła.
12.5. Po zalogowaniu Klient ma możliwość dokonania zmiany wcześniej wprowadzonych danych jak również zmiany opcji „paragon” bądź „faktura”.
12.6. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne. Założenie Konta następuje z chwilą wprowadzenia danych do formularza. Założenie konta oraz jego utrzymanie stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną.
12.7. Założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do składania zamówień. Możliwe jest złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji zgodnie z § IV.
12.8. Założenie konta następuje na czas nieokreślony. Zlikwidowanie Konta zostanie dokonane przez Sklep na żądanie Klienta wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Sklepu. W treści wiadomości przesyłanej pocztą elektroniczną Klient zobowiązany jest  wskazać adres poczty elektronicznej zarejestrowanej aktualnie w Sklepie.  Zlikwidowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy o usługę świadczoną drogę elektroniczną. Sklep jest uprawniony do usunięcia konta w przypadku gdy od czasu ostatniego logowania minęło 2 lata.

§ XIII. COOKIES
Sklep internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca. Dane te nazywane są „Cookies” i mają formę plików tekstowych. Pliki te mają na celu m.in. ułatwienie korzystania z Serwisu. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.

§ XIV. Newsletter
14.1. Regulamin obowiązuje także osoby, który dokonały wpisu na listę mailingową Sklepu celem subskrypcji na otrzymywanie listu elektronicznego zwanego dalej "newsletterem".
14.2. Usługa subskrypcji newslettera jest bezpłatna. Newsletter stanowi informację handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania drogą elektroniczną.
Klient dokonując prenumeraty Newslettera, wyraża zgodę na dostarczanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
14.3. Zamówienie usługi newslettera następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych:
a.) wpisanie w odpowiednim formularzu adresu poczty elektronicznej, na który ma dochodzić newsletter i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
b.) aktywowanie linku zawartego w e-mailu, wysłanym automatycznie na podany adres, co umożliwia weryfikację poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
14.4. Każdy subskrybent newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku: „Rezygnacja z subskrycji”, który znajduje się w każdym newsletterze na dole strony, bądź zgłaszając fakt mailowo na adres: info@zielonybazar.pl.
14.5. Zamawiając newsletter, użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) w celu realizacji usługi newslettera na potrzeby działalności DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski.
14.6. Adres poczty elektronicznej, podany dla celów subskrypcji newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim.

§ XV. Informacja dotycząca rozstrzygania sporów

15.1. Sklep informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.
15.2. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy).
15.3. Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.  
15.4. Sklep informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta. 

§ XVI. Postanowienia końcowe
16.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
16.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DERWI S.C. Jarosław Derdowski, Michał Windorpski.
16.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Informacje korzystania z prawa odstąpienia od umowy - pobierz plik .pdf.

Polityka prywatności

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i już dzis odbierz prezent na zakupy

KUPON 10% RABATU

Kontakt

Zadzwoń do nas
w dni robocze 8:00-16:00
+48 796 071 854

napisz do nas maila
info@zielonybazar.pl